Regulamin Działań Edukacyjnych

REGULAMIN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH*[i] DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH W CS GALERII EL

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1   Organizatorem działań edukacyjnych dla grup zorganizowanych jest Centrum Sztuki Galeria EL

1.2   Miejscem organizacji działań edukacyjnych jest siedziba CS Galerii EL, chyba że organizator wskazał inaczej w opisie zajęć.

1.3   Grupy zorganizowane mogą być zgłaszane do udziału w działaniach edukacyjnych przez przedszkola i szkoły wszystkich stopni oraz inne instytucje/organizacje/placówki edukacyjno-wychowawcze.

1.4   Działania edukacyjne prowadzone są przez edukatorów posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje I doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia działań edukacyjnych.

1.5   Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.galeria-el.pl oraz w siedzibie organizatora

  1. UDZIAŁ W DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH

2.1   Rezerwacja terminu zajęć (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dot. placówki rezerwującej, wieku dzieci, terminu oraz wybranego tematu) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail: joanna@galeria-el.pl lub pod nr tel. 055-625-67-80 (chyba że organizator wskazał inaczej w opisie zajęć), po wcześniejszym zapoznaniu się I zaakceptowaniu regulaminu.

2.2   Nauczyciel/Opiekun grupy dokonujący zapisu na zajęcia ma prawo zrezygnować z zajęć, informując CS Galerię EL o rezygnacji na adres e-mail: joanna@galeria-el.pl (chyba że organizator wskazał inaczej w opisie zajęć), nie później niż dwa dni przed planowanym terminem.

2.3   W uzasadnionych wypadkach CS Galeria EL zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca i programu działań edukacyjnych, a także do ich odwołania.

2.4   Na działania edukacyjne ustala się dla grup zorganizowanych cenę biletów: 5 złotych/ uczestnik

2.5   Czas trwania działań edukacyjnych organizator podaje każdorazowo w opisie zajęć (istnieje możliwość indywidualnego określenia czasu zajęć po konsultacjach nauczyciela/opiekuna grupy z organizatorem. Zajęcia nie mogą być dłuższe jednak niż 1,5 h).

2.6   Nauczyciel/opiekun grupy jest zobowiązany do pozostania na miejscu prowadzenia zajęć i sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć oraz do współpracy z edukatorem prowadzącym zajęcia.

2.7   Przed przyjściem do CS Galerii EL należy zapoznać uczestników i ich prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem.

2.8   Uczestnicy działań edukacyjnych odbywających się w przestrzeni wystawienniczej zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń edukatora oraz opiekunów ekspozycji.

2.9   CS Galeria EL nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie oraz za ewentualne straty materialne uczestników działań edukacyjnych, w tym za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1   Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3.2   Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunków uczestników na zasadach określonych  w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).  Zajęcia edukacyjne oraz prace wykonane przez uczestników mogą być utrwalane – np. fotografowane lub filmowane w całości lub części. Udział w zajęciach edukacyjnych jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć edukacyjnych i prac wykonanych przez uczestników oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału na stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora w mediach społecznościowych oraz w jego wydawnictwach do celów dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenie wobec Organizatora z tego tytułu.

3.3   Zgłoszenie grupy zorganizowanej do udziału w działaniach edukacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Wizerunku oraz Zdjęcia uczestników działań edukacyjnych i przeniesieniem na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkich praw do korzystania i rozporządzania Wizerunkiem oraz Zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia grupy zorganizowanej do udziału w działaniach edukacyjnych . Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian, przeróbek, montażu, skrótów, zwiastunów, fragmentaryzacji, przemontowywania, ekstrakcji poszczególnych elementów Wizerunku, łączenia, opracowywania do form multimedialnych (wszystkie opracowania wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu zwane dalej będą „Opracowaniami”). 

3.4   Z chwilą dokonania zgłoszenia grupy zorganizowanej do udziału w działaniach edukacyjnych  Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, całość autorskich praw majątkowych do Wizerunku i Zdjęcia uczestników oraz ich Opracowań na następujących polach eksploatacji:  a) utrwalanie i zwielokrotnianie Wizerunku, Zdjęcia i Opracowań w każdy sposób, a w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i techniką drukarską i reprograficzną;  b) rozpowszechnianie Wizerunku, Zdjęcia i Opracowań poprzez wprowadzanie ich zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;  c) rozpowszechnienie Wizerunku, Zdjęcia i Opracowań poprzez ich publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie.

3.5   Administratorem danych osobowych osób odpowiedzialnych ze strony danej placówki za kontakty z Organizatorem jest Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

3.6   W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@galeria-el.pl

3.7   Podanie danych osobowych przez osoby odpowiedzialne ze strony danej placówki za kontakty z Organizatorem jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału grupy zorganizowanej w działaniach edukacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia działań edukacyjnych na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. Placówka, zgłaszając za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za kontakty z Organizatorem udział grupy zorganizowanej w działaniach edukacyjnych, wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

3.8   Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Organizatora wyłącznie w związku z realizacją celów działań edukacyjnych.

3.9   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikom zajęć edukacyjnych przysługują następujące uprawnienia: 1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; 2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO ("prawo do bycia zapomnianym"); 3) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO; 4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody; 5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO; 6) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) uczestnikom zajęć edukacyjnych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

3.10          Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3.11          Udział w zajęciach edukacyjnych równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.[i]Przez działania edukacyjne rozumie się zarówno lekcje edukacyjne jak i warsztaty edukacyjne.