Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

tl_files/galeria/pliki/news/2019/EFRR- pomniejszone.png

Miło nam poinformować, że Centrum Sztuki Galeria EL realizuje projekt pod nazwą "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Oś priorytetowa 6- "Kultura i dziedzictwo"

Działania 6.1 - "Infrastruktura kultury"

Poddziałania 6.1.2 - "Instytucje kultury"


Okres realizacji projektu: 2018-2020


Całkowita wartość projektu: 4 184 114, 99zł

Wydatki kwalifikowane projektu: 3401150,40zł

1. ze środków EFRR: 2890637, 72zł

2. Gmina Miasta Elbląg: 510512,68zł


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku kościoła podominikańskiego - siedziby Galerii EL, poprzez usunięcie zagrożeń dla zabytku oraz modernizację wnętrz w zakresie techniczno- widowiskowej. W ramach projektu przewiduje się:

1. Prace konserwatorsko-budowlane obejmujące wykonanie drenażu, izolacje pionowe i poziome, remont lica murów, remont gotyckich okien, remont tynków.

2. Wyposażenie sali ekspozycyjnej w techniczno- widowiskową infrastrukturę dostosowującą obiekt do pełnienia zadań interdyscyplinarnych.

3. Realizacje dwóch projektów widowiskowych „światło i dźwięk” dotyczących historii budynku oraz Galerii El.

4. Organizację 3 edycji festiwali Jazzbląg i Resonances/Wydźwięki. Działaniom w ramach projektu będą towarzyszyć działania promocyjne; publikacja broszury, druk plakatów na bilbordy, wystawa outdoorowa.

Realizacja zadania umożliwi stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz wykreowanie markowego produktu turystyczno-kulturalnego. 

Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020: Stawiamy w projekcie dwa cele główne, pierwszym jest wzmocnienie potencjału turystycznego Elbląga oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez podtrzymanie oferty istniejącej dotychczas w ramach instytucji oraz stworzenie nowej oferty - produktu turystyki kulturalnej. Drugim celem jest zachowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez poprawę funkcjonowania instytucji mieszczącej się w zabytkowej siedzibie. Obok celów głównych formułujemy cele szczegółowe:

1. usunięcie zagrożeń dla substancji zabytkowej najstarszego obiektu sakralnego w regionie, wprowadzone zostaną rozwiązania poprawiające stan ochrony obiektu kultury - remont gotyckich okien oraz izolacje przeciwwilgociowe.

2. zbudowanie nowej oferty kulturalnej i turystycznej w oparciu o nowe technologie widowiskowe poprzez realizację spektakli "światłodźwięk", a także poszerzenie oferty kulturalnej o możliwość organizacji interdyscyplinarnych wydarzeń: filmowych, teatralnych i muzycznych.

3. budowa tożsamości lokalnej poprzez wprowadzenie do programu działań instytucji treści związanej z potencjałem miasta i regionu: historią dawnego klasztoru, chrystianizacji Prus, a także XX w. ruchu awangardowego, którego Galeria EL była ważnym elementem.

4. budowa nowatorskiej oferty kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie popularyzacji historii miasta, regionu i sztuki współczesnej.

5. podniesienie estetyki obszaru staromiejskiego w obszarze objętym działaniami rewitalizującymi.

6. wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców miasta, regionu oraz turystów Realizacja zadania przyczyni się do wypełnienia celów głównych i szczegółowych w następującym zakresie:

> rewitalizacji obszaru staromiejskiego poprzez modernizację infrastruktury technicznej i rewitalizację tkanki zabytkowej, co wpłynie na wzrost atrakcyjności całego obszaru Starego Miasta w Elblągu

> poprawy dostępu do usług publicznych poprzez likwidację barier dostępności do obiektu kultury

> zwiększenie oddziaływania na gospodarkę regionu poprzez wydłużenie sezonu turystycznego; wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wzmożenie ruchu turystycznego

> zastosowanie w ramach projektu nowych rozwiązań technicznych i technologii, nie stosowanych do tej pory w instytucji, które m.in. zoptymalizują zapotrzebowanie na energię

> zwiększenie zapotrzebowanie na usługi turystyczne - realizacja projektu będzie miała pozytywne oddziaływanie na lokalny rynek pracy

Projekt poprzez zachowanie, ochronę i promocję dziedzictwa kulturalnego przyczyni się do utrwalenia wartości zabytkowej siedziby Galerii EL w wachlarzu oferty klasowych produktów turystycznych regionu i miasta. Zbudowana zostanie nowa oferta programowa, edukacyjna oraz turystyczna dostosowana do współczesnego odbiorcy kultury. Szacujemy, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych i unikalnych w regionie technologii Galeria EL zyska możliwość przyciągania nowych odbiorców kultury, co przekładać się będzie na wzrost popytu na oferowane usługi. Tym samym wykorzystana zostanie szansa na budowę atrakcyjnego produktu turystyki kulturalnej na skalę ponadregionalną. Zakres działań opisanych w zadaniu został sformułowany w oparciu o analizę i diagnozę potrzeb interesariuszy.

 

Dokumentacja techniczna:

Kościół - Galeria EL_wer_11_2017_przedmiar.pdf

Projekt modernizacji technologii widowiskowej GALERIA EL.pdf

Projekt tektoline.pdf

 

SIWZ i załączniki:

SIWZ Galeria EL_vers.ost.doc

ZAŁACZNIK_1_ WYKAZ_DOKUMENTACJI_PROJEKTOWEJ.doc

ZAŁACZNIK_2_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA.doc

ZAŁACZNIK_3_OSWIADCZENIE_WAR_UDZ.doc

ZAŁACZNIK_4_OSW_O_WYKL.doc

ZAŁĄCZNIK_5_OSW_GRUPA_KAPITAŁOWA.doc

ZAŁĄCZNIK_6_WYKAZ_USŁUG.doc

ZAŁACZNIK_7_WYKAZ_OSÓB.doc

ZAŁĄCZNIK_8_OSWIADCZENIE_SPELNIANIE_WYMAGAŃ.doc

ZAŁĄCZNIK_9_OFERTA.doc

ZAŁĄCZNIK_10_WZÓR_UMOWY.doc

ZAŁĄCZNIK_11_ZOBOWIAZANIE_PODMIOTU.doc

 

Uwaga zmiany:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SIWZ

OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_zamienny

SIWZ Galeria EL zamienny

ZALACZNIK_7_WYKAZ_OSOB_zamienny

ZALACZNIK_9_OFERTA_zamienny

ZALACZNIK_10_UMOWA_zamienny

 

Kolejne zmiany:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SIWZ nr 2

Pytanie do SIWZ

Ogłoszenie o przetargu - Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu - Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu nr 2 - Biuletyn Zamówień Publicznych

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie O Zamówieniu 2

SIWZ Inżynier Kontraktu

Załacznik 1 Wykaz Dokumentacji Projektowej

Załącznik 2 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załacznik 3 Oswiadczenie War Udz

Załacznik 4 Osw O Wykl

Załącznik 5 Osw Grupa Kapitałowa

Załącznik 6 Wykaz Usług

Załacznik 7 Wykaz Osób

Załącznik 8 Oswiadczenie Spelnianie Wymagań

Załącznik 9 Oferta

Załącznik 10 Umowa

Załącznik 11 Zobowiazanie Podmiotu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 10 umowa zamienny

Zapytanie do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty